วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

“เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการตรวจสอบ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่องค์กร”

พันธกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม S M A R T

“S = Standard มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน”

“M = Mastery มีความเชี่ยวชาญ”

“A = Accountability มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้”

“R = Reliable มีความน่าเชื่อถือ”

“T = Trust ได้รับความเชื่อมั่น”