ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ