ภาระหน้าที่

ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง (Risk based Mathodology)

2. ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนที่วางไว้

3. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมทั้งรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลเรื่องที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายและชื่อเสียงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน

4. ติดตามผลการตรวจสอบตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข

5. พัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให้มี Professional Certification ที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองและตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในและการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

7. ดำเนินกิจกรรมอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย