กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บทบาทหน้าที่

1. พัฒนาดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการดำเนินงานการเงิน บัญชี

2. พัฒนาการดำเนินงานพัสดุ (วัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักงาน)

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ บริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

4. ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนางานบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน

5. พัฒนาและดำเนินงานงบประมาณและการควบคุมกำกับ จัดเก็บข้อมูลในระบบ Smart

6. ให้คำปรึกษาในงานสนับสนุนของกลุ่มตรวจสอบภายใน

7. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป

- นางสาวดุษฎี รักตะสิงห์

- นางสาวจุฑามาศ สุภาการ