กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล

บทบาทหน้าที่

1. กำหนดนโยบายและจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ระดับหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการ4ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี

2. ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ4ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี

3. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณ รวมทั้งจัดระบบ/ดำเนินการควบคุม-กำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานปฏิบัติราชการ

4. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และติดตามรวมทั้งรายงานผล(SAR) คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

5. รวบรวมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับรายบุคคลและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับรายบุคคล

6. ศึกษาวิเคราะห์และขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาองค์กร

7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน

8. ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ

9.ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล

- นางนงลักษณ์ พาหุกุล

- นายเดชา ประโลมรัมย์