กลุ่มพัฒนาระบบ

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือการตรวจสอบ และติดตามและประเมินผลการนำเครื่องมือการตรวจสอบไปใช้งาน

2. ประเมินตนเองในการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในส่งกรมบัญชีกลาง และศึกษาพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพตรวจสอบภายใน

3. ศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานภายในสังกัดกรมฯ

4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำระบบการจัดการความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

6. ศึกษาพัฒนาวิเคราะห์ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ

8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ

- นางณัฐณิชา กลัมพสุต

- นายณัฐวุฒิ พลอยสุข