กลุ่มตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

1. รวบรวมข้อมูลและศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานรับตรวจ เพื่อนำมาจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปี

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีและตามแนวการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบปกติ, ตามแผนการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ และตรวจสอบพิเศษ

3. การประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

4. จัดทำรายงานการตรวจสอบผลการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการตรวจสอบ

5. ตอบข้อหารือหน่วยงานภายในสังกัดเดียวกัน

6. ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความเห็น ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำการประมวลและวิเคราะห์ผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ

- นางสาวสุพัญณีย์ มาแดง

- นางณัฐณิชา กลัมพสุต

- นางสาวดุษฎี รักตะสิงห์

- นางนงลักษณ์ พาหุกุล

- นายสุทธิพงษ์ สาคร