ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


คำสั่ง/ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./กฏบัตร


เกร็ดน่ารู้


เรื่องอื่นๆระเบียบที่ใช้บ่อยๆแผนการปฏิบัติงาน


คู่มือการตรวจสอบ


คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง และบอกเหตุผลของการเลือกข้อนั้นๆด้วยค่ะ

มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

เหตุผล :


ดูผลการสำรวจความคิดเห็น