อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2561

โดย Jedsarit วันที่ 27 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 150

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1sNYdZNn829woF1Ds_WBB56OsoA9vt-gw

ชมบรรยายย้อนหลังได้ที่
   - บรรยาย เรื่อง ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดย อาจารย์ไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
https://www.facebook.com/Departmentofhealthservicesupport/videos/1814867515254363/
https://www.facebook.com/Departmentofhealthservicesupport/videos/1814991721908609/
https://www.facebook.com/Departmentofhealthservicesupport/videos/1815137535227361/

   - บรรยาย เรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ โดย อาจารย์บุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

https://drive.google.com/open?id=1FF0XewPnhdIFWpQUsp7uWYubBMau9FFB

   - บรรยายเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดย อาจารย์ผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

https://drive.google.com/open?id=151DLIb_E6yv5cblO8bHxtopkNZL5BJMR

   - บรรยาย เรื่อง ข้อตรวจพบด้านการเงิน-บัญชีและพัสดุ-ทรัพย์สิน โดยวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
https://www.facebook.com/Departmentofhealthservicesupport/videos/1817338645007250/