การตรวจสอบ การมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย ณัฐณิชา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้เข้าชม 79

การตรวจสอบการมีส่วนได้เสีย