• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 การนับวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา วันที่ 30 ตุลาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
2 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อ วันที่ 30 ตุลาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
3 การดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 19 ตุลาคม 2016 นาย ณัฐวุฒิ พลอยสุข
4 คู่มือการร้องเรียน (ฉบับประชาชน) วันที่ 02 ธันวาคม 2015 ณัฐวุฒิ