• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ วันที่ 06 กรกฎาคม 2017 ณัฐณิชา
2 ระบบ e-bidding วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 ณัฐณิชา
3 ระบบ e-market วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 ณัฐณิชา
4 การบริหารความเสี่ยง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 ณัฐณิชา
5 การตรวจสอบภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 ณัฐณิชา
6 แม่บทการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 ณัฐณิชา
7 หลักฐานการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 ณัฐณิชา
   

Page 1 Of 2