• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัตงานตรวจสอบฯ วันที่ 21 กันยายน 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
2 กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 25 สิงหาคม 2017 ตรวจสอบภายใน
4 แบบฟอร์มและวิธีการกรอกแบบฟอร์ม แบบ 8708 วันที่ 07 มิถุนายน 2016 กลุ่มตรวจสอบภายใน
5 การดำเนินเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ วันที่ 08 มีนาคม 2016 ณัฐณิชา
6 การปรับระดับชั้นความลับข้อมูล วันที่ 15 มกราคม 2016 ณัฐณิชา
7 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ2517 วันที่ 08 มกราคม 2016 ณัฐณิชา
   

Page 1 Of 4