• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์2553 วันที่ 08 มกราคม 2016 ณัฐณิชา
2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์2551 วันที่ 08 มกราคม 2016 ณัฐณิชา
3 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ2549 วันที่ 08 มกราคม 2016 ณัฐณิชา
4 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์2544 วันที่ 08 มกราคม 2016 ณัฐณิชา
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550 วันที่ 08 มกราคม 2016 ณัฐณิชา
6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ วันที่ 24 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2015 ณัฐณิชา
   

Page 1 Of 2