• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 มอบอำนาจ วันที่ 29 มิถุนายน 2018 jedsarit
2 คำสั่งมอบอำนาจกรมสนับสนุนฯ 25 ตุลาคม 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
3 รวมคำสั่งมอบอำนาจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 24 มกราคม 2017 ตรวจสอบภายใน
4 สธ 0713.05-6 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 วันที่ 16 มกราคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
5 คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1381-2558 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ วันที่ 13 ตุลาคม 2016 นายณัฐวุฒิ พลอยสุข
6 คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1750/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 11 ตุลาคม 2016 นายณัฐวุฒิ พลอยสุข
7 คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1751/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ด้านคดี) วันที่ 11 ตุลาคม 2016 นายณัฐวุฒิ พลอยสุข
   

Page 1 Of 2