• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01 สิงหาคม 2018 jedsarit
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01 สิงหาคม 2018 jedsarit
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกร่วมปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาการตรวจสอบผลการกำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน 2018 jedsarit
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 มกราคม 2018 jedsarit
5 แผนจัดการความรู้ (KM Action Plan) วันที่ 09 ตุลาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
6 คูมือกระบวนงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 กันยายน 2017 ตรวจสอบภายใน
7 ประชุมประจำเดือนกันยายน2560 วันที่ 22 กันยายน 2017 ณัฐณิชา
   

Page 1 Of 3