• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 มกราคม 2018 jedsarit
2 แผนจัดการความรู้ (KM Action Plan) วันที่ 09 ตุลาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
3 คูมือกระบวนงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 กันยายน 2017 ตรวจสอบภายใน
4 ประชุมประจำเดือนกันยายน2560 วันที่ 22 กันยายน 2017 ณัฐณิชา
5 การศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2017 ตรวจสอบภายใน
6 ราคากลางจ้างเหมาบริการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
7 กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 19 กรกฎาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
   

Page 1 Of 3