• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 การศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2017 ตรวจสอบภายใน
2 ราคากลางจ้างเหมาบริการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
3 กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 19 กรกฎาคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
4 ประกาศเจตจำนงสุจริต วันที่ 03 เมษายน 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
5 หลักการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23 มกราคม 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
6 แจ้งหลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์พื้นฐาน วันที่ 13 ธันวาคม 2016 ตรวจสอบภายใน
7 แนวทางการจัดทำระบบควบคุมภายใน วันที่ 21 กรกฎาคม 2016 กลุ่มตรวจสอบภายใน
   

Page 1 Of 2