• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 คำสั่งเปิดเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 07 เมษายน 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน
2 คำรับรอง การปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 23 มีนาคม 2016 กลุ่มตรวจสอบภายใน
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
4 คำสั่งคณะทำงานจัดการความรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
5 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ วันที่ 15 ธันวาคม 2015 ณัฐณิชา
6 คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเปิดหาข้อมูลทางWebsite วันที่ 12 พฤศจิกายน 2015 ณัฐณิชา
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางและติดตามการควบคุมภายใน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2015 ณัฐณิชา