รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 68

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน