รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หนังสือเวียน ปี 2548


รายละเอียดเอกสาร

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม(สถานที่พักแรม(ค่าที่พัก) มีบริการอาหารเช้าให้ด้วย เบิกเบี้ยเลี้ยงโดยสิทธิสุจริต) (กค 0409.6/ว 392 ลว. 3 ตุลาคม 2548)/ การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (กค 0409.6/ว 102 ลว. 29 มิถุนายน 2548)/ เงินรายได้จากการฝึกอบรมของส่วนราชการ (กค 0409.3/ว 85 ลว. 30 พฤษภาคม 2548)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 74

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน