รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หนังสือเวียน ปี 2550


รายละเอียดเอกสาร

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ และเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (กค 0409.6/ว 399 ลว. 15 พฤศจิกายน 2550)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 11 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 66

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน