รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หนังสือเวียน ปี 2551


รายละเอียดเอกสาร

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (นร 0505/ว 119 ลง. 9 กรกฎาคม 2551)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 06 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 71

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน