รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หนังสือเวียน ปี 2556


รายละเอียดเอกสาร

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (กค 0406.4/ว 5 ลว. 14 มกราคม 2556) (นร 0506/ว 24 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2556) (กค 0406.4/ว 840 ลว. 16 มกราคม 2556) (นร 0708/241 ลว. 28 มกราคม 2556) (นร 1104/526 ลว. 24 มกราคม 2556)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 172

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน