รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หนังสือเวียน ปี 2559


รายละเอียดเอกสาร

ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความไว้อาลัย หรือการจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (กค 0408.4/ว 414 ลง 19 ตุลาคม 2559) / ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (กค 0406.4/09398 ลว. 10 มีนาคม 2559)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 121

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน