รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หนังสือเวียน ปี 2555


รายละเอียดเอกสาร

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (นร 0704/ว 2 ลว. 3 ตุลาคม 2555)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 16 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 75

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน