รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หนังสือเวียน ปี 2559


รายละเอียดเอกสาร

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย (กค 0408.4/ว 165 ลว. 22 ธันวาคม 2559)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 17 มกราคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 127

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน