รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 02 สิงหาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 13 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 156

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน