รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 28 มิถุนายน 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 20

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน