รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 80 ลว.8 เม.ย.2557)


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 308

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน