รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 20 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 347

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน