รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี (ที่ กค 0422.3/ว149 ลว.26 เม.ย.53)


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 506

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน